Wyposażanie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy oraz oznakowania

Przeglądy sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne, pomiary szczelności węży)

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Pomiary instalacji elektrycznych (badania okresowe instalacji elektrycznej)