Organizowane przez nas szkolenia cechuje pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do każdej grupy zawodowej, naszym celem jest przekazanie w 100% wiedzy i umiejętności, które każdy pracownik z całą pewnością zdobędzie. Prowadzimy szkolenia w dogodnej formie: kursy, seminaria, instruktaż oraz samokształcenie kierowane.

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenia okresowe BHP

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach

  • osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
  • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracowników administracyjno-biurowych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.Kolejne szkolenie okresowe odbywają pracownicy:
  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku,
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy pracujący na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy,
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku /w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej/ stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Prowadząc szkolenia ppoż. staramy się zrobić wszystko, by każdy uczestnik szkoleń, potrafił, będąc świadkiem pożaru, zachować się w pełni właściwie i odpowiedzialnie. Szkolenia ppoż. wzbogacone są o praktyczne zasady gaszenia grup pożarów za pomocą wszystkich rodzajów sprzętu gaśniczego.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w przypadku choroby lub wypadku, w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego. Do czasu przyjazdu karetki liczy się każda sekunda, dlatego też warto wiedzieć, jakie czynności należy wykonać, aby pomóc poszkodowanej osobie.

Po ukończonych szkoleniach wyjdziecie Państwo nie tylko z zaświadczeniem o odbytym szkoleniu, ale z przekonaniem, że wiedza, którą posiedliście pomoże Wam w wykonaniu ważnych zadań z zakresu bhp, ochrony p.poż oraz I pomocy, przyczyni się również do dbałości o bezpieczne zachowania w każdej płaszczyźnie życia zarówno zawodowego jak i prywatnego.