Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Pomoc dla przedsiębiorcy przy tworzeniu Regulaminu Pracy.

Ocenę i analizę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy uwzględniając środki zapobiegawcze ograniczające poziom ryzyka.

Opracowywanie instrukcji BHP: stanowiskowych, obsługi maszyn i urządzeń itp.

Tworzenie i wdrażanie w zakładzie systemu GHP/GMP/HACCP.

Kontrole pomieszczeń zakładowych oraz całego zakładu wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń.

Prowadzenie postępowań powypadkowych i tworzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy.

Opracowywanie i wdrażanie „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

Tworzenie „planów ewakuacyjnych”.

Opracowywanie kompleksowej dokumentacji w zakresie postępowania na wypadek pożaru lub innych zagrożeń podczas trwania imprez masowych.

Tworzenie „oceny zagrożenia wybuchem” (w tych zakładach gdzie ono występuje).